“CASTIGA CONTRAVALOAREA COMENZII IN PRODUSE”

Campanie organizata in perioada 27 – 29 mai 2017

Campanie organizata in perioada 4 iunie 2016 – 7 decembrie 2016

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei “Castiga contravaloarea comenzii in produse” (denumita in continuare “Campania”) este societatea SC Vita Line Sport SRL, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, avand sediul social in localitatea Oradea, judetul Bihor, strada Viilor, nr. 44A, cu codul unic de inregistrare (CUI) 22771015, atribut fiscal RO, numar de ordine la Registrul Comertului J05/2919/2007 (denumit in continuare “Organizatorul”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei. Prin inscrierea in Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integral, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participanti si acordul participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei.

2.2 Campania se desfasoara pe pagina web www.megaproteine.ro, in perioada 27 mai 2017, ora 00 – 29 mai 2017, ora 23:59, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

2.3 Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor vor avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1 Regulamentul este intocmit si facut public si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.megaproteine.ro.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania. Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

Art. 5 – Premiul Campaniei

5.1 In cadrul Campaniei va fi acordata contravaloarea in produse Mega Proteine a comenzii plasate in perioada desfasurarii concursului, conform mecanismului descris in Art. 6 de mai jos.

5.2 Cei 3 castigatori ai premiillor oferite in cadrul acestei Campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea comenzilor in bani.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

6.2 – Inscrierea in Campanie

(1) Fiecare client care cumpara produse din magazinul online www.megaproteine.ro, se va putea inscrie in Campanie utilizand oricare dintre modalitatile de mai jos:

a. plasarea unei comenzi care intruneste conditiile mentionate in Art. 6.2, aliniatul (1), pe site (fara obligatia de a se inscrie ca membru www.megaproteine.ro)

b. plasarea telefonica a unei comenzi care intruneste conditiile mentionate in Art. 6.2, aliniatul (1) (fara obligatia de a se inscrie ca membru www.megaproteine.ro)

(2) Inscrierea in Campanie se face exclusiv in perioada Campaniei mentionata in Art. 2.2 de mai sus.

(3) Toti participantii, indiferent de modalitatea de inscriere, vor fi centralizati intr-un sistem electronic, urmand sa participe la tragerea la sorti.

(4) Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:

+ inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

+ inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme/ tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament.

6.3 – Desemnarea castigatorilor

(1) Stabilirea castigatorilor are loc prin tragere la sorti, realizata prin intermediul site-ului random. org.

(2) Tragerea la sorti va avea loc in data de 31 mai 2017 la sediul Organizatorului, din Oradea, strada Savinestilor, nr. 2.

6.4 - Validarea castigatorilor. Publicarea numelor castigatorilor.

6.4.1 Ulterior extragerii castigatorilor Campaniei, urmeaza validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

6.4.2 Participantii care au fost desemnati castigatori ai premiilor vor fi contactati telefonic in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la momentul in care au fost extras drept castigatori prin tragere la sorti, realizata prin intermediul site-ului random. org.

6.4.3 In cazul in care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta castigatorii (castigatorii nu raspund, au telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire etc), Participantii posibili castigatori vor fi invalidati.

6.4.4 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la numarul de telefon incorect/ incomplet/ nealocat, etc), acesta fiind invalidat.

6.5 - Intrarea in posesia premiilor

6.5.1 Premiile constand in produse in valoarea comenzilor plasate in perioada 27 – 29 mai 2017 de catre castigatori vor fi acordate astfel:

  1. Participantii desemnati castigatori ai Campaniei vor avea posibilitatea de a plasa o noua comanda timp de 6 luni de la plasarea comenzii desemnate castigatoare. Aceasta comanda reprezinta premiul aferent Campaniei.
  2. Participantul va putea sa isi aleaga orice produs (e) disponibil (e) in stoc pe site-ul www.megaproteine.ro in valoarea comenzii castigatoare. Daca aceasta comanda depaseste valoarea comenzii castigatoare, Participantul va plati Organizatorului diferenta in bani. In valoarea comenzii castigatoare, nu se calculeaza taxa de curierat de 12 lei.

De asemenea, daca comanda nu atinge valoarea premiului, banii nu se ramburseaza, nici nu pot fi cumulati intr-o comanda viitoare.

Art. 7 – Prelucrarea datelor personale

7.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si castigatorii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, datelor lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sa fie prelucrate si folosite pentru organizarea Campaniei si in vederea transmiterii/ predarii premiului, precum si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, fara alte obligatii sau plati.

7.2 La cerea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de e-mail info[@]megaproteine.ro (fara paranteze patrate), Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).

7.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa utilizeze conform legislatiei in vigoare, doar pentru buna desfasurare a Campaniei promotionale.

7.4 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/ 2001 si in special cu privire la:

  1. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
  2. dreptul de acces la date potrivit caruia oricare persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator
  3. dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
  4. dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
  1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
  3. realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 8 – Incetarea/ Intreruperea Campaniei. Forta majora

8.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator.

Art. 9 – Contestatii si Litigii

9.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa de e-mail info[@]megaproteine.ro, in termen de 30 de zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web www.megaproteine.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Oradea.

Art. 10 – Alte clauze

10.1 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/ valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule.In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/ sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.