“CAŞTIGA UN BMW SERIA 3 SEDAN! MEGAPROTEINE SUSŢINE PERFORMANŢA!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Campanie organizata in perioada 4 iunie 2016 – 7 decembrie 2016

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei publicitare “Castiga un BMW seria 3! MegaProteine sustine performanta!” (denumita in continuare “Campania”) este sociatatea SC Vita Line Sport SRL, societate inregistrata in conformitate cu legea romana, avand sediul social in localitatea Oradea, judetul Bihor, strada Viilor, nr. 44A, cu codul unic de inregistrare (CUI) 22771015, atribut fiscal RO, numar de ordine la Registrul Comertului J05/2919/2007 (denumit in continuare “Organizatorul”).

1.2 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului, nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Prin inscrierea in Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integral, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participanti si acordul participantilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, inclusiv ulterior incetarii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei.

2.2 Campania se desfasoara pe pagina web www.megaproteine.ro/concurs, in perioada 4 iunie 2016, ora 00 – 7 decembrie 2016, ora 23:59, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

2.3 Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiului va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.megaproteine.ro/concurs.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/ sau intrerupe/ prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreunuia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina web www.megaproteine.ro/concurs, cu cel putin 12 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau resedinta in Romania si, care, la data inceperii Campaniei, 4 iunie 2016,, au implinit 18 ani. Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.2 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 1. persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei, 4 iunie 2016;
 2. angajati ai Organizatorului SC Vita Line Sport SRL
 3. angajati ai oricaror societati/ entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 4. rudele de gradul I si II (respectiv copii/ parinti, frati/ surori) si/ sau sotul/ sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii).

4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la Art. 4.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorului desemnat.

4.4 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.5 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

4.6 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Art. 5 – Premiul Campaniei

5.1 In cadrul Campaniei va fi acordat, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris in Art. 6 de mai jos, urmatorul premiu:

Autoturism marca BMW seria 3 Sedan

5.2 Valoarea premiului oferit in cadrul Campaniei este de 25344 Euro cu TVA inclus.

5.3 Specificatiile premiului constand intr-un autoturism marca BMW seria 3 Sedan sunt cuprinse in Anexa 1 care este parte integranta din prezentul Regulament.

5.4 Castigatorul premiul oferit in cadrul acestei Campanii promotionale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.

6.2 – Inscrierea in Campanie

 • (1) Fiecare client care cumpara produse din magazinul online www.megaproteine.ro de valoare minima de 100 lei (cu TVA inclus), exceptand discount-ul de membru, promotiile pe baza de discount sau cu valoare fixa si costul transportului (12 lei), pe o singura factura, se va putea inscrie in Campanie utilizand oricare dintre modalitatile de mai jos:
 • a. plasarea unei comenzi care intruneste conditiile mentionate in Art. 6.2, aliniatul (1), pe site (fara obligatia de a se inscrie ca membru www.megaproteine.ro)
 • b. plasarea telefonica a unei comenzi care intruneste conditiile mentionate in Art. 6.2, aliniatul (1) (fara obligatia de a se inscrie ca membru www.megaproteine.ro)
 • (2) Fiecare client care cumpara produse din magazinul fizic MegaProteine, situat in Oradea, strada Savinestilor, nr. 2, in valoare minima de 100 lei (cu TVA inclus), exceptand discount-ul de membru si promotiile pe baza de discount sau cu valoare fixa, utilizand urmatoarea modalitate:
 • c. inscrierea bonului fiscal obtinut in urma efectuarii comenzii care intruneste conditiile mentionate in Art. 6.2, aliniatul (1) pe website-ul www.megaproteine.ro/bonuri conform urmatoarelor indicatii:
 • - se acceseaza pagina www.megaproteine.ro/bonuri;
 • - se urmeaza pasii de inscriere prin completarea obligatorie a urmatoarelor informatii: numar bon, data bon, valoare bon, nume, e-mail si numar de telefon
 • (3) Inscrierea in Campanie se face exclusiv in perioada Campaniei mentionata in Art. 2.2 de mai sus.
 • (4) Toti participantii, indiferent de modalitatea de inscriere, vor fi centralizati intr-un sistem electronic, urmand sa participe la tragerea la sorti electronica.
 • (5) Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:
 • + inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;
 • + inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme/ tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;
 • + inscrierile efectuate de persoane din categoriile prevazute in Art. 4.2.

6.3 – Desemnarea castigatorului

 1. Stabilirea castigatorului premiului are loc prin tragere la sorti electronica, realizata prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro, serviciu independent de extrageri aleatorii, cu sediul in Romania, localitatea Bucuresti, strada Nicolae Caramfil, nr. 59, et. 2, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului J40/19427/2008, codul de inregistrare fiscala RO24753359.
 2. Stabilirea castigatorului este efectuata in prezenta unei comisii formata din urmatoarele persoane: un reprezentant al Organizatorului, un avocat/ notar, precum si un consultant tehnic, denumite in continuare “Comisia”.
 3. Pentru castigatorul selectat prin tragere la sorti, se vor extrage suplimentar rezerve, conform prevederilor prezentului articol.
 4. Tragerea la sorti va avea loc in data de 23 decembrie 2016 la sediul Organizatorului, din Oradea, strada Savinestilor, nr. 2 si se va desfasura astfel:
  1. Se va extrage castigatorul premiul constand intr-un autoturism marca BMW seria 3 Sedan.
  2. Dupa extragerea castigatorului se vor extrage 10 rezerve pentru acelasi premiu, autoturismul marca BMW seria 3 Sedan.

6.4 Validarea castigatorului. Publicarea numelui castigatorului.

6.4.1 Ulterior extragerii electronice a castigatorului Campaniei, Comisia va proceda la validarea acestuia, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

6.4.2 Participantul care au fost desemnat castigator al premiului va fi contactat telefonic in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la momentul in care au fost extras drept castigator prin tragere la sorti electronica, realizata prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro.

6.4.3 Pentru a fi validat drept castigator, Participantul selectat prin tragere la sorti va indeplini cumulativ urmatoarele:

 1. va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa domiciliu/ resedinta, iar ulterior
 2. va transmite Organizatorului, prin e-mail, la adresa indicata de catre Organizator, in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii telefonice copia cartii de identitate.

6.4.4 In cazul in care Organizatorul, din motive independente de actiunile sale, nu poate contacta castigatorul (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire etc) sau Participantul respectiv nu trimite documentul solicitat in termenul prevazut de Regulament, Participantul posibil castigator va fi invalidat si se va apela la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu procedura utilizata pentru castigatorul selectat initial.

6.4.5 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la numarul de telefon incorect/ incomplet/ nealocat, etc), acesta fiind invalidat.

6.4.6 Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea numelui acestuia pe website-ul www.megaproteine.ro/concurs, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii procesului de validare a castigatorului.

6.5 Intrarea in posesia premiului

6.5.1 Intrarea in posesia premiului se va face prin proces verbal de predare-primire.

6.5.2 Premiul constand intr-un autoturism marca BMW seria 3 Sedan se va acorda castigatorului in localitatea Oradea, la sediul Organizatorului. Acesta se obliga sa ii comunice castigatorului cu 24 de ore inainte de predarea efectiva. Castigatorul va trebui sa se prezinte la sediul Organizatorului, unde va intra in posesia autoturismului BMW seria 3 Sedan.

Organizatorul va oferi toate detaliile cu privire la documentele pe care castigatorul trebuie sa le pregateasca pentru a intra in posesia autoturismului BMW seria 3 Sedan, inclusiv polita RCA, valabila 1 luna de zile de la data la care a fost validat castigatorul (inmatriculare provizorie). Inmanarea premiului va fi consemnata intr-un proces verbal de receptie.

Art. 7 – Taxe si impozite

7.1 Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiul acordat castigatorului cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal din 2015, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind im sarcina exclusiva a castigatorului. Pentru castigatorul de alta cetatenie, Organizatorul va sprijini castigatorul pentru indeplinirea formalitatilor aferente impozitarii fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autoritati, daca este cazul si daca acestea sunt in sarcina directa a Organizatorului conform legii.

Art. 8 – Limitarea raspunderii

8.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

8.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

8.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;
 2. inscrierile care nu contin informatiile obligatorii;
 3. eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon ale Participantilor;
 4. eventualele erori in datele furnizate de catre castigatorul desemnat; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea oferirii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;
 5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;
 6. situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Interne si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau functionarea defectuasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare ale acestora si/ sau distribuirea acestora.

8.4 participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei

8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei

8.6 participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigator, transmitere premiu etc

8.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii si castigatorul declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sa fie prelucrate si folosite pentru organizarea Campaniei si in vederea transmiterii/ predarii premiului, precum si in scopuri de reclama, marketing si publicitate, fara alte obligatii sau plati.

9.2 La cerea scrisa, semnata si datata a persoanei vizate, trimisa la adresa de e-mail info@megaproteine.ro, Organizatorul va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Organizatorul va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Legea 677/2001”).

9.3 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa utilizeze conform legislatiei in vigoare, doar pentru buna desfasurare a Campaniei promotionale.

9.4 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/ 2001 si in special cu privire la:

 • a) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 • b) dreptul de acces la date potrivit caruia oricare persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator
 • c) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 • d) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
 • i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 • iii) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. i) si ii), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 • e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Art. 10 – Incetarea/ Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator.

Art. 11 – Imposibilitatea ridicarii premiului

11.1 In cazul in care castigatorul Campaniei se afla in imposibilitatea de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 12 – Contestatii si Litigii

12.1 Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa de e-mail info@megaproteine.ro, in termen de 30 de zile de la publicarea castigatorilor pe pagina web www.megaproteine.ro/concurs. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

12.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Oradea.

12.3 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 13 – Alte clauze

13.1 In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/ valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule.In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

13.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/ sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.